تماس باکارخانه۲

مشهد-بلوارمیامی -بعد ازتصفیه خانه آستان قدس کارخانه هبلکس رضوی
تلفن : ۲-۳۳۷۸۲۸۷۱-۰۵۱
نمابر: ۲- ۳۳۷۸۲۸۸۲-۰۵۱
همراه: ۰۹۱۵۰۵۷۸۸۱۸