عاملین فروش

لیست عاملین فروش داخل کشور کارخانه شماره یک

ردیفمحل عاملیتنام خانوادگینام تلفن
1خراسان جنوبی ( بیرجند )عابدینیامیر 09153438453
2 خراسان جنوبی ( بیرجند )

دفتر فروش مرکزی - کارخانه بیرجند دفتر فروش مرکزی - کارخانه بیرجند 056322338320
3خراسان جنوبی ( بیرجند )خورشید زادهمحسن09151615429
4خراسان جنوبی ( بیرجند )گلروایمان09370315659
5خراسان جنوبی ( بیرجند )رضاییبابک09337819920
میثم قوامپور
6خراسان جنوبی ( بیرجند - شرکت همیار تجارت)05614341281
7 خراسان جنوبی ( شرکت شمیم ابتکار )

09100023806
8خراسان جنوبی ( بیرجند )راستگو مقدممحمود
09153612300
9خراسان جنوبی ( سربیشه )زحمتکش زینلیمحمد09155624872
10خراسان جنوبی ( قاین )رمضانپور مهدی09153625687
11خراسان جنوبی ( بشرویه )جعفر زادهمهدی09159340510
12خراسان جنوبی ( طبس ) درباغی مقدمسعید09132529545
13خراسان جنوبی ( طبس )هنرمندامیر رضا09138584388
14خراسان جنوبی ( فردوس ، سرایان ، بجستان)انصاریحسن09380030534
15 خراسان جنوبی ( سرایان ، آیسک ، سه قلعه ، فردوس )

مرادیسعید09153660997
16خراسان رضوی ( مشهد ) نوروزی

خدا بخش09158053952
17خراسان رضوی ( مشهد )بهرام پورمهدی09153082170
18خراسان رضوی ( مشهد )ابراهیمیمحمد گل09156115317
19خراسان رضوی ( مشهد )رزم جوهادی09153076878
20خراسان رضوی ( تربت حیدریه )مزاریابوالقاسم09153333631
21خراسان رضوی ( کاشمر –بردسکن –خلیل آباد ) حبیبی فر

مجید09158635852
22خراسان رضوی ( نیشابور - کاشمر - سبزوار و حومه )ناصریعلیرضا09151514777
23سیستان و بلوچستان ( زاهدان )بیگمی

محمود09153414866
24سیستان و بلوچستان ( زاهدان )
رضایی درمیان
عبد المجید09153470110
25سیستان و بلوچستان ( زاهدان )یعقوبیحمید رضا09385409391
26 سیستان و بلوچستان ( زاهدان )

قاسمینعمت الله09151417396
27سیستان و بلوچستان ( چابهار)کبریائیسید مسعود09151630757
28کرمان ( کرمان )مصطفویجواد09131420011
29کرمان ( کرمان )مهدیزادهسید محمدرضا
09133980089
30کرمان (جیرفت )علیقلی زاده09131489714
31فارس ( شیراز ) سرحدی

علی09173145278
32هرمزگان ( بندر عباس )حجاریرضا09362773625
33هرمزگان ( بندر عباس )مکتوبیانعلی09175922820
34یزد ( یزد )حسینی نسبسید محمد مهدی09134517560
35یزد ( یزد )قرقچیانسید محمد جواد09137795601
36یزد ( یزد )برازندهعلی09123330767
37اصفهان ( خیابان توحید شمالی ساختمان سلیمان واحد 2)نور بخش مستوفیمسعود031-36294970
09131182096


لیست عاملین فروش خارج از کشور کارخانه شماره یک

ردیفمحل عاملیتنام خانوادگینامتلفن
1عراقغراویکاظم09169126369
2افغانستان (شرکت همیار تجارت)
05614341281