تماس باکارخانه۱

بیرجند -شهرک صنعتی -بلوار تولید -تولید۵
تلفن : ۳۲۲۵۵۱۸۶-۰۵۶
نمابر: ۳۲۲۵۵۳۷۵-۰۵۶
همراه: ۰۹۱۵۱۶۵۰۳۸۴