مجتمع کارخانجات هبلکس رضوی بعنوان صادرکننده نمونه به کشورهای اسلامی